เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190

คำอวยพร

saknarin thinsaphung

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

16 ธ.ค. 2565, 14:06
สายสมร แสงชัย

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประขวร

16 ธ.ค. 2565, 14:26
นางสาวนวลปรางค์ รอดพ้นทุกข์

ขอพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัย มีพระพลานามัยแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16 ธ.ค. 2565, 15:11
สิริลักษณ์ ศลศิลป์ชัย

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

16 ธ.ค. 2565, 15:24
พรรษา ศรีสว่าง

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

16 ธ.ค. 2565, 15:24
นางสาวสุธารดี รักพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

16 ธ.ค. 2565, 15:51
นางสาวยุพา ศรีแก้ว

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน...ทรงพระเจริญ

16 ธ.ค. 2565, 16:31
ฌันสร มีทอง

มีแต่ความสุขความเจริญิ

16 ธ.ค. 2565, 17:28
นางสาว เตรียมจิตร อมรสินทร์

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

17 ธ.ค. 2565, 04:26
นภัสวรรณ์ พันธุ์ศิริ

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววันนะคะ

17 ธ.ค. 2565, 08:40
ผุสดี พวงนาค

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

17 ธ.ค. 2565, 10:24
นางจันทร์จิรา พูนมา

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

17 ธ.ค. 2565, 21:14
กมลทิพย์ ผกามาศ

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววัน

18 ธ.ค. 2565, 10:13
นายเวคิน อุทกศิริ พร้อมครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

18 ธ.ค. 2565, 10:52
สายฝน สอนเพีย

ขอให้พระองค์ภา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

18 ธ.ค. 2565, 14:31
อาภาภรณ์ นาโควงค์

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

19 ธ.ค. 2565, 08:38
ภัททิยา พันธุ์อุดมม

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

19 ธ.ค. 2565, 08:42
รัชฎาภรณ์ นาคดี

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกะหม่อมขอเดชะ

19 ธ.ค. 2565, 08:45
นางสาวศุภจิรา ทองศรี

ขอพระองค์ทรงหายพระประชวรด้วยเทอญ

19 ธ.ค. 2565, 08:53
กฤษฎา อบอุ่น

ขอพระองค์ภา ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน กลับมามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

19 ธ.ค. 2565, 08:58
นางวิยะดา พานิกร

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 08:59
นายสุเมศ พูนมา

ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง

19 ธ.ค. 2565, 09:14
นางจรรยา ฟิตซ์เจอรัลด์

ขอให้หายพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 09:21
นายจักรพงศ์ ลาภขุนทด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

19 ธ.ค. 2565, 09:22
นายนฤเบศร์ สาระขันธ์

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 09:22
นายจีระเดช รูปเหมาะ

ทรงพระเจริญ

19 ธ.ค. 2565, 09:39
นายพศิน ถิรวิชัยกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 09:41
สากล หวลคิด

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

19 ธ.ค. 2565, 09:47
นางสาวแพรพิไล แก้วเกตุ

ขอทรงหายจากพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 09:53
นางวราพร ทัพธานี

ขอคุณนอบน้อมพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครอง ปกปักรักษาให้พระองค์ภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวรด้วยเทอญเจ้าค่ะ

19 ธ.ค. 2565, 09:54
นางทองคำ เพาะนาไร่

ขอใหเหายจากพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 09:54
นางไสว เพาะนาไร่

ขอให้หายจากพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 09:54
นายกลวัชร เพาะนาไร่

ขอให้หายจากพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 09:55
เด็กหญิงปุญยาวีย์ แก้วเกตุ

ขอให้หายจากพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 09:55
ศุภิสรา นางาม

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

19 ธ.ค. 2565, 10:18
วิวัฒน์ ศรีธรรมา

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ืืืืืืแข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 10:38
นางณัฐธิดา ชมภูวงศ์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

19 ธ.ค. 2565, 11:13
ดรุณี นาคดี

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอากรประชวนและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 11:45
นางสาวกมลชนก อนุวาร

ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง

19 ธ.ค. 2565, 11:47
เด็กชายเตชินท์ เสนาภักดิ์ เสนาภักดิ์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 12:03
นางสุภารัตน์ กุลธานี

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 12:22
อัญชลี ร่องสุวรรณ

ขอให้พระองค์หญิงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

19 ธ.ค. 2565, 12:59
นางสาวพิมพ์ลภัส กาญจนพิมาย

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันด้วยเทอญ

19 ธ.ค. 2565, 13:09
น.ส.กาญจนา สาขาสุวรรณ

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 13:26
นางศิริพร อ่อนเฉวียง

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรขอให้มีพลานามัยที่แข้งแรงในเร็วัน

19 ธ.ค. 2565, 13:42
นางศรินรัตน์ ยิ่งอริยะวรกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 13:43
นลินี คำโสภา

ทรงพระเจริญ

19 ธ.ค. 2565, 13:47
นางสาวประนอม มีหวายหลึม

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 14:10
นางนัยนา ทุมหอม

ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรในเร็ววัน ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ให้พสกนิกรตลอดไป

19 ธ.ค. 2565, 14:33
นายชนสิษฎ์ คลังแก้ว

ขอให้พระองค์หญิงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

19 ธ.ค. 2565, 14:35
นางสายฝน มังกรทอง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

19 ธ.ค. 2565, 14:36
นายสุพิทยา ยิ่งแม่นสม

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อยู่เป็นร่มโพธิร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไปคับ

19 ธ.ค. 2565, 15:09
นางสาวศิริรัตน์ ประสงค์สันติ์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 15:09
นางสาวชวัลรัตน์ จันทะคัด

ขอให้พระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 15:20
นางสาวศิริพร เรียบร้อย

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แช็งแรงในเร็ววันนะคะ

19 ธ.ค. 2565, 15:22
นางสาาววรรณภา อมรวงศ์

ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 15:27
วรวิทย์ มากพยับ

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 15:39
วันชัย วงค์ละคร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอากรประชวนและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 16:11
กมลพรพรรณ ทีกา

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 16:12
ลมูล ทีกา

ขอให้องค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 16:15
บุญเกิด ทีกา

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 16:18
ด.ช.สุทธิภัทร บุดดำ

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ืืืืืืแข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 16:43
มยุรี พาพรม

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากประชวรในเร็ววัน มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งค่ะ

20 ธ.ค. 2565, 08:38
ณัฐนิชา อินรัมย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20 ธ.ค. 2565, 09:13
กิตติยา ทรงคะรักษ์

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:34
ด.ญ.ไอรดา ทรงคะรักษ์

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:35
นายทองพิศ ทรงคะรักษ์

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:35
นางมาไล ทาทอง

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:35
นางสาวมณี ทาทอง

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:35
นายสุพร ทาทอง

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:36
ณิชากร โตวังจร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:46
นางสาวสุภาวดี คำกอง

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และหายจากอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทอญ

20 ธ.ค. 2565, 09:59
นางสาวพิกุล บุญเจริญ

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระองค์ภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันด้วยเทอญ

20 ธ.ค. 2565, 10:00
ขวัญนภา แซ่ลิ้ม

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันเพคะ

20 ธ.ค. 2565, 10:16
นพเก้า ทองสุวรรณ

ทรงหายจากพระประชวร...ทรงพระเจริญ

20 ธ.ค. 2565, 11:00
ศิริวรรณ เพชรน้อย

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 11:06
ปวีณ์ธิดา ทีกา

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 12:42
กัญญณัท เสียงใส

ขอทรงจงพระเจริญและหายจากอาการประชวรเร็วไว ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

20 ธ.ค. 2565, 12:48
นายนิพนธ์ เพิ่มพูล

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณืแข็งแรงโดยเร็ว

20 ธ.ค. 2565, 13:34
กรุณา สุจริต

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 14:11
กชภัส ทองสุกดี

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 14:46
นายเสน่ห์ สงแจ้ง

ขอพระองค์ทรงหายจากการประชวร

20 ธ.ค. 2565, 14:46
นางจุฑามาศ นาคเขาวง

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรในเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 15:20
นางสาวสุรีรัตน์ กล้าหาญ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรงเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 15:41
นางสาวมะลิ กาสีวงค์

ขอพลังพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

21 ธ.ค. 2565, 04:47
รตนกมล รักษารัตน์

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

21 ธ.ค. 2565, 08:54
นายจรุงศักดิ์ ศรีประทุม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวร

21 ธ.ค. 2565, 09:00
นางอุสิชา ทาทอง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายทั่วทั้งสากลโลกจงดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ขอให้ท่านมีควา

21 ธ.ค. 2565, 09:23
นางภาณุมาศ โพธินักขา

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

21 ธ.ค. 2565, 09:31
นางภาณุมาศ โพธินักขา

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

21 ธ.ค. 2565, 09:35
วิยดา โคตรวันทา

ขอพระองค์ทรงหายจากการประชวร

21 ธ.ค. 2565, 09:38
วันดี เจริญสุข

ขอให้พระองค์ทรงหายประชวรเร็วไว

21 ธ.ค. 2565, 09:44
นพเก้า ทองสุวรรณ

ทรงพระเจริญ

21 ธ.ค. 2565, 10:12
สมใจ ทีกา

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยที่สมบูรณ์โดยเร็ววัน

21 ธ.ค. 2565, 11:14
นางสาวชิดชนก กวางเส็ง

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลนามัยแข็งแรง

21 ธ.ค. 2565, 14:15
นายอุดมศิลป์ นิตยโรจน์

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

21 ธ.ค. 2565, 15:00
นายอุดมศิลป์ นิตยโรจน์

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

21 ธ.ค. 2565, 15:00
นางเบญญาภา สายแสน

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

21 ธ.ค. 2565, 15:00
นางสาวนิรา พลหมอ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

21 ธ.ค. 2565, 15:01
นางสาวสุจิตติกา แก้วนาเหนือ

ขอกราบถวายรพพร ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข้งแรง

21 ธ.ค. 2565, 15:15
นางสาวรุ่งนภา กุลชญานันท์

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

21 ธ.ค. 2565, 16:41
จิตรา ทวีพัฒน์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

21 ธ.ค. 2565, 20:48
จุฑารัตน์ โคกฤทธิ์

ขอพระองค์่ทรงหายจากอาการประชวรและมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

22 ธ.ค. 2565, 08:48
นายพชรพล พอควร

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

22 ธ.ค. 2565, 09:50
นางแสงจันทร์ ประดับมุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 ธ.ค. 2565, 10:05
วนิดา โกสูงเนิน

ทรงพระเจริญ

22 ธ.ค. 2565, 10:54
เชิดชัย ชินจักร์

ขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันด้วยเถิด

22 ธ.ค. 2565, 11:05
นางราชาวดี ขันติสุวรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 ธ.ค. 2565, 13:02
นางสาวสุพัตรา ทองศรีแก้ว

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมา จงดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปลอดภัยและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วเทอญ

22 ธ.ค. 2565, 13:38
ประโรมจิตร มีฤทธิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระประชวร ในเร็ววัน

22 ธ.ค. 2565, 14:01
รุจิอร โนนชัยขันธ์

ขอให้พระองค์ภาทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

22 ธ.ค. 2565, 14:32
นางสาวสุชัญญา นวลแสง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอากรประชวนและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

22 ธ.ค. 2565, 14:53
ศุภชยกร กาละมุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 ธ.ค. 2565, 16:11
นายมาฮามะซูฮายมิง เจ๊ะสาแม

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร และมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

22 ธ.ค. 2565, 23:36
นางสาวมลฤดี ดาวรุ่งโรจน์

ขอให้พระองค์หญิงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

23 ธ.ค. 2565, 08:40
วริยา อบภิรมย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

23 ธ.ค. 2565, 08:59
นางสาวทิพยา โพธิ์ละคร

ขอให้พระองค์ทรงหายพระอาการประชวรในเร็ววัน ทรงพระเจริญ

23 ธ.ค. 2565, 09:19
นายตะวัน เสมอภาค

ทรงหายจากพระอาการประชวร

23 ธ.ค. 2565, 11:11
นายเจตวัฒน์ มหาโคตร

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

23 ธ.ค. 2565, 11:24
นายระพีพัฒน์ มหาโคตร

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

23 ธ.ค. 2565, 11:26
นางจรงลักษณ์ มหาโคตร

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

23 ธ.ค. 2565, 11:27
ศุทธภา จันทนะ

ทรงกายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

23 ธ.ค. 2565, 11:29
จ่าเอกสมทรง เข็มลา

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

23 ธ.ค. 2565, 11:38
นางสาวพันธิวา แก้วกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

23 ธ.ค. 2565, 11:42
นายธนภูมิ พามาสุทธิภัทร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

23 ธ.ค. 2565, 12:20
อภิสรา บุญกลิ่น

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

23 ธ.ค. 2565, 13:06
ภัชณี เมยประโคน

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงในเร็ววัน

23 ธ.ค. 2565, 13:44
จนัสสา แสนศาลา

ข้าพเจ้าขอให้พระองค์จงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว มีพลานามัยที่แข็งแรง

23 ธ.ค. 2565, 13:52
ปฏิภาณ หลักเพชร

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดดลบันดาลประทานพร ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

23 ธ.ค. 2565, 14:17
ปรีชา ขัติยะวงค์

ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการเงิน ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

23 ธ.ค. 2565, 15:28
ขวัญตา พลมั่น

ขอให้พระองค์ทรงหายจากโรคภัย

23 ธ.ค. 2565, 15:30
นางสาวมะลิวัลย์ ลือชา

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

23 ธ.ค. 2565, 18:06
นาย วระวุฒิ เสนสจอหอ

ขอไห้พระอง ทรงหายประชวรโดยไว ด้วยเทิญ

24 ธ.ค. 2565, 07:50
นส.นภัทร วริสวงศ์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงเร็ววันเพคะ

24 ธ.ค. 2565, 11:05
นางสาวนิภาพร ชาเคน

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเร็ววัน/ทรงพระเจิญ

24 ธ.ค. 2565, 14:07
เจนภพ คนทน

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

25 ธ.ค. 2565, 13:20
ซารีฟะห์ พิริยะทรัพย์

ขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันด้วยเถิด

25 ธ.ค. 2565, 13:46
นายวัฒนะ ภูเงินขำ

ทรงพระเจริญ

25 ธ.ค. 2565, 20:42
นายวิชัย อบอุ่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 ธ.ค. 2565, 09:23
วรารักษ์ ยืนยั่ง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

26 ธ.ค. 2565, 09:24
สายันต์ ยืนยั่ง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

26 ธ.ค. 2565, 09:25
นายเอกชัย สุตะโคตร

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

26 ธ.ค. 2565, 09:57
วัชรี จิตสะอาด

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

26 ธ.ค. 2565, 10:12
นางพิกุล ตุ้ยศักดิ์ดา

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร มีพระลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 ธ.ค. 2565, 10:33
วัชราภรณ์ แสนต่างใจ

ทรงพระเจริญ

26 ธ.ค. 2565, 10:33
น.ส.แก่่่นนคร ตรีเศียร

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

26 ธ.ค. 2565, 10:40
ดวงพร คำวัน

ขอให้พระองค์ทรงหายไวๆๆ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อน

26 ธ.ค. 2565, 10:46
นางรวงทอง บุญธรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 ธ.ค. 2565, 11:46
ทัพพ์พงษ์ เกื้อชาติ

ขอให้พระองค์ภาฯ ทรงปลอดภัยจากความไม่ดีทั้งหลาย

26 ธ.ค. 2565, 14:02
เจริญชัย บุพศิริ

ขอพระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ยิ่ง ยิ่งขึ้นทุกวัน

26 ธ.ค. 2565, 14:55
อริย์ธัช ซื่อสัตย์

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

26 ธ.ค. 2565, 15:18
นายรุ่งทวี เจริญสุข

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเร็ววัน

27 ธ.ค. 2565, 06:10
นายสุดที ดอนปัญญา

ขอให้พระองค์ฯ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว เถิด

27 ธ.ค. 2565, 08:40
นายมนัส ภูนาสูง

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรโดยไวด้วย เทอญ

27 ธ.ค. 2565, 10:40
ธวัชชัย มุ่งภู่กลาง

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 11:01
นางสุขกาย ผลนาค

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรในเร็ววันค่ะ

27 ธ.ค. 2565, 13:37
นางจันทิรา จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 14:55
นางปรียานุช ปุนจุบัน

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 14:59
นางสาวกุลจิรา นิวงษา

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:00
นางสาวอริสา จันทร์สวี

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:00
นางสาวนันทิกานต์ ทวีพูน

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:01
นางสาวเกษิณี ภู่ระหงษ์

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:01
นางพัขราภรณ์ นัทธี

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:02
นางสุนทรีย์ พุทธสังฆราซ

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:04
นายณัฐพล นพรัตน์

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:08
นายจิรพัส นพรัตน์

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:08
นายนิพนธ์ นพรัตน์

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:08
นายวิจิตร จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:09
นายชาติชาย บุญมี

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:09
นายทวีศักดิ์ บุญธรรม

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:10
นายหนูเจน สร้างนอก

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:10
นายกนิษฐ์ ไกรขาว

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:11
นางจิตรา จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:14
นายจักรพีย์ จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:14
นายจุฬาวุธ จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:14
นางสาวจิพัสรีย์ จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:15
นางสุวรรณีย์ จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:17
นายประจักษ์ จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:18
นางสาวรุ่งฤจี จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:18
นางสาวกมนีย์ จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:18
นางนิสา ทองมี

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:25
ปวีณา ธีระปราบภัย

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

27 ธ.ค. 2565, 15:40
นางสาววัชราพร เรืองจาม

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 10:03
นางสาวจรรยา พรมหาไชย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 ธ.ค. 2565, 10:26
ภูวภัท พิมพิลา

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวน โดยเร็ว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

28 ธ.ค. 2565, 10:56
นายเชาวลิต เนื่องมี

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:34
นายสุวิชา การเพียร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

28 ธ.ค. 2565, 11:38
นางสาวพีรญา ตั้งสกุล

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:54
นายสุระ การกระสัง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:55
นายสุระ การกระสัง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:55
นายสำรวญ จิรัมย์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:55
นายวิเชียร วาณิชชาพัทร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:55
นายราช การเพียร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:56
กนิษฐา คำมุลคร

ขอคุณพระคุณเจ้าจงดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพลามัยแข็งแรง ดีวันดีขึ้น ด้วยเทอญ

28 ธ.ค. 2565, 13:37
พจณีย์ ทิพย์โลหิต

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนร

28 ธ.ค. 2565, 14:17
อรุณนี ทิพสิงห์

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 14:21
เอื้องฟ้า กางทอง

ทรงพระเจริญ

28 ธ.ค. 2565, 14:56
นายวิทยา นครพันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

29 ธ.ค. 2565, 08:36
นางพรรณนภา ชูโตจีระกุล

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงเร็วพลัน

29 ธ.ค. 2565, 10:13
ณาตยา พาอ้ม

ขอให้ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ แข็งแรง

29 ธ.ค. 2565, 10:28
นายศราวุฒิ มาคำ

ขอพระองค์ภา ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน กลับมามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

29 ธ.ค. 2565, 14:19
วนิดา ป้องชาลี

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วพลัน

29 ธ.ค. 2565, 15:09
พิมวรรณ์ พิชโสภณณ์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

29 ธ.ค. 2565, 17:33
จ่าสิบเอกสุรเดช ลื้นภูเขียว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากอาการประชวรในเร็ววัน

30 ธ.ค. 2565, 14:58
บุญเลิศ จันทร์ลอย

ขอทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว

30 ธ.ค. 2565, 20:51
ศิริพร บุญอ่อน

ขอให้มีความสุขในทุกวัน

1 ม.ค. 2566, 10:53
ชาญกวี ศรีโชค

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

1 ม.ค. 2566, 15:36
วีระพร ผ่องใส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

3 ม.ค. 2566, 08:28
ณัชยากานต์ เสียงดัง

ขอพระองค์ทรงหายประชวรเร็ววัน ทรงพระเจริญ

3 ม.ค. 2566, 08:52
พรชนก สุระศร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ในเร็ววัน พระพุทธเจ้าค่ะ

3 ม.ค. 2566, 09:44
นายวัลลภ กาวกระโทก

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

3 ม.ค. 2566, 09:46
นางสาวปวีณา ทามาตย์

ทรงหายจากอาการพระประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันขอเดชะ

3 ม.ค. 2566, 14:00
codkicat dkisk

\">

3 ม.ค. 2566, 23:22

3 ม.ค. 2566, 23:24
พ.จ.อ.พงษ์เทพ หันจางสิทธิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 08:30
จุฑามาศ แสนรัมย์

ขอให้พระองค์กลับมามีพลานามัยแข็งแรงดังเดิมโดยไว อยู่เป็นมิ่งขัญประชาชนคนไทยไปนานนาน

4 ม.ค. 2566, 09:11
นายแมน ลายงาม

ขอทรงหายจากอาการประชวร ขอจงทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 09:53
นางสาวจุรีรัตน์ อรชุน

ทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 10:27
นางสาวศุทธิลักธ์ ขาวสุข

หายประชวนเร็วๆ

4 ม.ค. 2566, 10:56
นางสาวกัลย์ฐิตา ชวนชม

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

4 ม.ค. 2566, 11:21
นางสาวกนกรดา ฉิมวัย

ทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 12:03
นางสาวอวัสดา ซองศิริ

ขอให้พระองค์จงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ

4 ม.ค. 2566, 13:51
เจนจิรา ฝอยทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

4 ม.ค. 2566, 14:26
นางกัญญาภัค สิงห์ที

ทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 14:39
รัตนา ทันบาล

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวร โดยพลัน

4 ม.ค. 2566, 15:01
นายสมชาย สูงเนิน

ทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 15:45
นายไพโรจน์ พจน์ด้วง

ขอพระองค์มมีพลานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 16:59
นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

5 ม.ค. 2566, 08:27
นายอรชุน ชิณหงส์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันด้วยเทอญ

5 ม.ค. 2566, 09:22
ชลิดา อรรคศรีวร

ขอให้พระองค์ทรงหายประชวรในเร็ววัน

5 ม.ค. 2566, 10:01
สุรศักดิ์ ประทุมศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ม.ค. 2566, 10:06
นางสมร สีตะวัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

5 ม.ค. 2566, 10:11
นาย ยิ่งศ อุดรทักษ์

ขอให้พระองค์หญิงหายจากอาการพระประชวร

5 ม.ค. 2566, 12:35
นาย ยิ่งศ อุดรทักษ์

ขอให้พระองค์หญิงหายจากอาการพระประชวร

5 ม.ค. 2566, 12:35
นายธวัชชัย ธนกุลสวัสดิ์

ทรงพระเจริญ

5 ม.ค. 2566, 16:03
กมลพรพรรณ ทีกา

ขอให้องค์ภาทรงหายจากพระอาการพระประชวรและมีพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน

5 ม.ค. 2566, 16:07
ปวีณ์ธิดา ทีกา

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

5 ม.ค. 2566, 16:09
นายมนตรี รองสุพรรณ

นายมนตรีรองสุพรรณผู้จัดการนิติบุคคลออนไลน์ทั่วไป

5 ม.ค. 2566, 19:58
นางสาวธัญชนก ฉัตรเวชศิริ

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

6 ม.ค. 2566, 08:44
พ.จ.ท.รังสันต์ ภูกองไชย

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร

6 ม.ค. 2566, 09:27
นางสาวตรีทิพย์ อินทะศาสตร์

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวร

6 ม.ค. 2566, 10:43
รัศมี นันทะบุตร

ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 10:51
ศิริกร คำชาลี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 10:59
สุริยา คำจันร์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

6 ม.ค. 2566, 11:02
นายนพรุจ โคตรสมบัติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 13:38
สมพร ภูมิบุญเสริม

ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 14:03
ยุวดี ทิมเทพ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 14:08
นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ

ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 14:41
อติชาต เพิ่มทรัพย์ทวีสิน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

6 ม.ค. 2566, 14:42
อรอุมา ด้วงเม้า

ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 18:44
นางสาวชนิดา เสือขำ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 ม.ค. 2566, 12:29
กัญญลักษณ์ สำราญจักร

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ทรงพระเจริญ

8 ม.ค. 2566, 20:27
ภิญญาพัชญ์ คุยม่วงพันธ์

ขอทรงมีพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

9 ม.ค. 2566, 10:55
นางวิลาสิณี วอนห์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระประชวรเร็ววันด้วยเทอญ

9 ม.ค. 2566, 13:52
พิมพ์ แสน

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

9 ม.ค. 2566, 16:11
นายณวัฒน์ เจริญอาจ

ขอพระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิในสากล จงดลบันดาลให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวนโดยเร็วด้วยเทอญ

10 ม.ค. 2566, 09:20
นางสาววิรัตน์ สุบุญ

ทรงพระเจริญ

10 ม.ค. 2566, 09:54
นางสิมวลี มั่งคั่ง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ม.ค. 2566, 09:57
พรไพลิน ขันขาว

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเเละมีพระพลานามัยสมบูรณ์เเข็งเเรงในเร็ววัน

10 ม.ค. 2566, 10:47
นางสาวอุทัยวรรณ ยาศิริ

ขอทรงพระเจริญ

10 ม.ค. 2566, 10:56
นายกฤติเดช โพธิสม

ทรงพระเจริญ

10 ม.ค. 2566, 10:59
นายปรารภ แกกูล

ขอให้หายประชวรในเร็ววัน

10 ม.ค. 2566, 11:47
นิลมณี กงเดิน

ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

10 ม.ค. 2566, 13:33
นงลักษณ์ การบรรจง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

10 ม.ค. 2566, 14:03
นายสุทิศ กองมี

ขอจงทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

10 ม.ค. 2566, 14:44
นางสาวปราณี ปาระภา

ขอให้หายจากประชวรเร็วเพคะ ขอจงทรงพระเจริญ

11 ม.ค. 2566, 08:48
นางปิยวรรณ มุณีวงษ์

ขอพระองค์ทรงหายจากการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทอญ

11 ม.ค. 2566, 09:04
ปวีณา ธีระปราบภัย

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

11 ม.ค. 2566, 09:23
นางสาวปีร์ยะพร โพธิกะ

ขอพระองค์จงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

13 ม.ค. 2566, 00:46
กาญจนา ศรีหาบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 ม.ค. 2566, 09:12
นายอำนาจ นารีบุตร

ทรงพระเจริญ

13 ม.ค. 2566, 09:46
ณัฐพงศ์ ทองชัย

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

13 ม.ค. 2566, 09:50
วันชัย สมศรี

ทรงพระเจริญ

13 ม.ค. 2566, 12:00
อนุรักษ์ บัวหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 ม.ค. 2566, 13:00
กฤษณ์ สุริยินทร์

ขอพระองค์ทรงหายประชวร โดนเร็ว

13 ม.ค. 2566, 14:13
ปราณี ปูนพันธ์ฉาย

ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

13 ม.ค. 2566, 15:25
นายณัฐพงศ์ นามเหลา

ขอให้ท่านหายไวๆครับผม

13 ม.ค. 2566, 18:25
นางฉันทนา สุขเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและทรงหายจากอาการพระประชวร

14 ม.ค. 2566, 15:08
พนมไพร อินทร์ติยะ

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

15 ม.ค. 2566, 12:52
นาย เดชา บุตรเรือน

ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง ทรงพระเจริญ

15 ม.ค. 2566, 15:05
นายสุนันชัย แก้วโท

ขอถวายพระพรชัยให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กลมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หายจากพระอาการประชวยในเร็ววัน และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อายุยิ่งยืนนาน เทอญ.

15 ม.ค. 2566, 20:51
ชนกศิลป์ วงค์ษา

ทรงพระเจริญ

16 ม.ค. 2566, 09:04
กานต์ จังอินทร์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพลานามัยสมบูรณ์แข่งแรงในเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

16 ม.ค. 2566, 10:26
เสาวณีย์ บุญล้วน

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

16 ม.ค. 2566, 13:17
นางมัลลิกา ทุมมากุล

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

16 ม.ค. 2566, 15:48
ปุณณดา ผลทิพย์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

16 ม.ค. 2566, 16:08
นางปุณณภา ยาวะโนภาส

ทรงพระเจริญ

17 ม.ค. 2566, 09:27
ภัณฑิลา อินสว่าง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

17 ม.ค. 2566, 10:56
นางสาววรินทร์ธร ต้นจ่า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 ม.ค. 2566, 11:05
รัศมี นันทะบุตร

ขอทรงพรเจริญ หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

17 ม.ค. 2566, 11:26
พรพรรณ บูรณนิเวศน์

ขอทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว ทรงพระเจริญ

17 ม.ค. 2566, 13:38
สญาภรณ์ ศรีนิล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 ม.ค. 2566, 13:52
พิษณุ บัวขันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 ม.ค. 2566, 14:01
นางสาวสุพิชญาภา ถิ่นวิมล

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2566, 09:54
อารัญญา สถิตชัย

ขอพระองค์ภา ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน กลับมามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

18 ม.ค. 2566, 10:50
นางสาวสมคิด ชุมภูแสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2566, 11:01
อรพรรณ ขันแก้ว

ขอจงทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2566, 13:17
นายเลื่อนยศ โชคสวัสดิ์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันด้วยเถิด

18 ม.ค. 2566, 13:22
นายจักรพงศ์ ลาภขุนทด

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

18 ม.ค. 2566, 13:26
นางสาววรินทร์ธร ต้นจ่า

ขอพระองคึ์ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2566, 14:14
จ่าเอกวิทยา ปาทา

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2566, 14:14
juju inui

HBD

18 ม.ค. 2566, 14:23
จันทร์เพ็ญ บุญเกื้อ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2566, 14:27
สิบเอกอาจศึก ศรีทองสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

18 ม.ค. 2566, 14:33
นางสาววรินทร์ธร ต้นจ่า

ขอพระองค์ทรงเจริญ

19 ม.ค. 2566, 09:13
มนัญญา พุทธรักษา

ขอให้พระองทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ม.ค. 2566, 09:43
จ่าเอกวิทยา จอมทรักษ์

ขอพระองค์ทรงหายประชวรในเร็ววันด้วยเทอญ

19 ม.ค. 2566, 13:23
ผศ.ดนัย ลามคำ

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ

19 ม.ค. 2566, 14:38
อัฟฟาน หะยีสามะ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

19 ม.ค. 2566, 22:25
ชวลิต สาลา

ขอจรงทรงพระเจริญ หายกลับมาเป็นปรกติครับ

20 ม.ค. 2566, 09:49
นายสุระชาญ น้อยทรง

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

20 ม.ค. 2566, 10:37
นายโกสินทร์ ด่านพิทักษ์

ขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันครับ

20 ม.ค. 2566, 11:09
กิ่งแก้ว ทองทำมา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20 ม.ค. 2566, 13:22
ปราณี กิจจำนงค์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ทรงพระเจริญ

20 ม.ค. 2566, 14:34
นางยุพาภรณ์ ศรีโสภา

ทรงพระเจริญ

22 ม.ค. 2566, 06:28
จิโรจ คำมานิธิโชติ

ทรงพระเจริญ

22 ม.ค. 2566, 06:55
อธิตยา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 ม.ค. 2566, 08:55
นางยุภาวรุณ แสนพล

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว ด้วยเทอญ

23 ม.ค. 2566, 10:35
นางสุภาภร ศรีสวัสดิ์

ขอพระองทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

23 ม.ค. 2566, 11:16
อาพาทร พนมเขต

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

23 ม.ค. 2566, 12:07
นายชุมแพ แสนยะบุตร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรด้วยเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ

23 ม.ค. 2566, 13:54
สุภาพร แสวงสูงเนิน

ขอพระองค์ทรงเจริญ

23 ม.ค. 2566, 14:32
ชาญขณา แขวงอินทร์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ

23 ม.ค. 2566, 15:20
นางสุภาพร เทพนา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

24 ม.ค. 2566, 08:44
วลัยพรรณ ศรีสำราญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2566, 09:52
นายธนวัฒน์ แสนสี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2566, 10:02
อุดมศักดิ์ ประทุมวัน

ขอทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2566, 11:30
วีรพันธ์ มาลี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2566, 11:35
นายโสภณ หอมนาน

ขอจงทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2566, 14:47
นางพีรญา ลาดโพธิ์

ขอพระองค์ทรงหายเป็นปกติโดยเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

24 ม.ค. 2566, 15:04
เนตรนพิศ เทศจำปา

ทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2566, 22:17
เกรียงไกร แสนแก้ว

ขอพระองค์ทรงหารจากอาการพระประชวรโดยเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

25 ม.ค. 2566, 08:26
นางบุหรง ภัทรศิริพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญหายจากพระอาการประชวร

25 ม.ค. 2566, 09:23
กนกวรรณ พงษ์สุวรรณ

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรและมีพระลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

25 ม.ค. 2566, 09:23
นางธิดารัตน์ เรืองสาย

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง

25 ม.ค. 2566, 10:01
รัชดาภรณ์ นามละคร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวรในเร็ววันนะเพค่ะ

25 ม.ค. 2566, 13:07
ร.ต.ณรงฤทธิ์ กงคูคำ

ทรงพระเจริญ

25 ม.ค. 2566, 13:57
สมชาย บุญเิชญ

ขอทรงพระเจริญ

26 ม.ค. 2566, 08:37
นิรงรอง เลียงลิลา

ทรงพระเจริญ

26 ม.ค. 2566, 09:47
สุภักดิ์ บุญศรี

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

26 ม.ค. 2566, 15:32
นิโลบล นามสนธิ

ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรงหายจากการประชวรไวๆนะคะ

27 ม.ค. 2566, 09:01
จ่าเอกมนตรี ผาวงษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ม.ค. 2566, 15:03
ปรีชา สาธารณะ

ขอพระองค์ทรงหายจากประชวร

29 ม.ค. 2566, 09:30
นายวัชระ เวทีภิรมย์

ขอพระทรงหายพระประชวรโดยไว

30 ม.ค. 2566, 14:08
นายกฤติเดช โพธิสม

ทรงพระเจริญ

30 ม.ค. 2566, 15:35
นางเพ็ญนภา รัตนธรรม

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพละพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

30 ม.ค. 2566, 16:00
จ่าเอกมนตรี ผาวงษา

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

31 ม.ค. 2566, 08:02
นางสาวชุติกาญจน์ ศาลางาม

ขอให้ทรงหายประชวรค่ะ

31 ม.ค. 2566, 09:22
อิสริยา ผะกาแก้ว

ทรงพระเจริญ

31 ม.ค. 2566, 09:42
ชุติภา โอชาเลิศ

ทรงพระเจริญ

31 ม.ค. 2566, 10:59
วรพจน์ บุตรวงษ์

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

31 ม.ค. 2566, 13:23
น.ส. เพ็ญพักตร์ ทองไทย

ขอให้พระองค์ภา หายจากอาการประชวรโดยเร็วและขอให้สุขภาพแข็งแรง สิ่งศักดิ์คุ้มครองกระองค์ให้ปลอดภัย

31 ม.ค. 2566, 14:32
นางสาวมะลิ กาสีวงค์

ทรงพระเจริญ ขอให้หายจากอาการประชวร

31 ม.ค. 2566, 14:41
ครองขวัญ คำจันดี

ขอให้พระองค์หายจากการประชวรเร็ว ๆ

31 ม.ค. 2566, 15:27
นงลักษณ์ สรพรหม

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

1 ก.พ. 2566, 08:43
ภัทรพงศ์ สีแดง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

1 ก.พ. 2566, 11:11
นายจันยา เกษชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้ทรงหายจากพระประชวร

1 ก.พ. 2566, 11:30
นายวรวิทย์ ไพศาล

ขอพระองค์ทรงหายป่วย

1 ก.พ. 2566, 13:43
นางใสแสง ทองขาว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ววัน

1 ก.พ. 2566, 14:09
นายปรีชา สาธารณะ

ขอทรงหายจากอาการพระประชวร

2 ก.พ. 2566, 09:20
นางไรรมย์ ยิ่งสุด

ขอพระองค์ทรงหายประชวรโดยเร็ววัน

2 ก.พ. 2566, 09:32
นางสาววชิราภรณ์ อ้วนทูล

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ก.พ. 2566, 13:15
นายประชุม ปุ่มแก้ว

ทรงพระเจริญ

2 ก.พ. 2566, 14:04
พิมญาดา โชติประเดิม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ก.พ. 2566, 10:49
นายพุทโธ สีมาทอง

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร สุขภาพแข็งแรง

3 ก.พ. 2566, 11:19
นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณืในเร็ววัน

3 ก.พ. 2566, 13:11
นางสาวเสงี่ยม ศรีลาวัน

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววันนะคะ

4 ก.พ. 2566, 05:28
นางนุชจิรา จารุวงค์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

6 ก.พ. 2566, 09:48
นายสมพล บุรินทร์ประโคน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ก.พ. 2566, 11:31
pHqghUme pHqghUme

e

6 ก.พ. 2566, 20:56
pHqghUme pHqghUme

e

6 ก.พ. 2566, 21:42
ชลิดา อรรคศรีวร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

7 ก.พ. 2566, 14:17
ทีปกร ผาไต้

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

8 ก.พ. 2566, 10:59
ชรินทร์ทิพย์ ศรีมารักษ์

ทรงพระเจริญ

9 ก.พ. 2566, 09:45
ดอกรัก ชาตรี

สาธุ

9 ก.พ. 2566, 11:05
นางสาวคนึงนิจ สังข์สุขศรี

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

9 ก.พ. 2566, 11:21
กนกพร อู่สมบัติชัย

ขอทรงหายพระประชวรในเร็ววันค่ะ

9 ก.พ. 2566, 14:29
นาตยา สุกสีพะเนา

ทรงพระเจริญ

10 ก.พ. 2566, 13:34
นายรัชภูมิ ชายสวัสดิ์

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

13 ก.พ. 2566, 09:22
นายรัชภูมิ ชายสวัสดิ์

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

13 ก.พ. 2566, 09:22
ณิชาภา ประพฤทธิ์ภิญโญ

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง หายจากพระประชวรเจ้าค่ะ

13 ก.พ. 2566, 11:13
มัณฑนา ทองชู

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงในเร็ววัน

13 ก.พ. 2566, 14:40
ธนิตา กุลโสภา

ทรงพระเจริญ

13 ก.พ. 2566, 15:00
วัลลีย์ พรมจันทร์

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร

13 ก.พ. 2566, 15:52
อัครพนธ์ ยืนยิ่ง

ขอพระองค์ทรงหายจากประอาการประชวรโดยเร็ววันครับ

14 ก.พ. 2566, 12:19
นายสะอาด วรรณทอง

ทรงพระเจริญ

15 ก.พ. 2566, 06:31
เอกชัย ฤทธิพงษ์

ทรงพระเจริญ

15 ก.พ. 2566, 13:12
นายวัชรพล ช่างกลึง

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

15 ก.พ. 2566, 13:37
เกียรติศักดิ์ คำจันทึก

ขอให้พระองค์ทรงหายจากระชวนโดยเร็ว

15 ก.พ. 2566, 16:16
นางสาวสาวิตรี จีนะสอน

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

16 ก.พ. 2566, 09:17
ปรีดี โยเฮือง

ทรงพระเจริญ

16 ก.พ. 2566, 14:03
เอกรินทร์ กล่อมทรัพย์

ทรงพระเจริญ

16 ก.พ. 2566, 14:53
พระไชยเศรษฐ์ ปิยจาโร ( สงวนไว้ )

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

17 ก.พ. 2566, 11:23
นายวิชัย นิลไสล

ขอพระองค์ทรงร่างกายแข็งแรง

19 ก.พ. 2566, 22:56
นางสาวนุจรี หอมบุญมี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20 ก.พ. 2566, 14:13
นางวิจิตรภรณ์ คำมุก

ทรงพระเจริญ

20 ก.พ. 2566, 15:26
ภูดิท ประเสริฐสุข

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

21 ก.พ. 2566, 11:01
สุทธิพงษ์ พิมพ์เสน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อายุยิ่งยืนนาน

21 ก.พ. 2566, 14:35
จิตนิรันดร์ ฉิมนันท์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

21 ก.พ. 2566, 16:02
p p

p

21 ก.พ. 2566, 21:17
นางสาววิจิตรา กรงรัมย์

ทรงพระเจริญ

22 ก.พ. 2566, 10:27
นายกิตติ งามเลิศ

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงในเร็ววัน

22 ก.พ. 2566, 11:24
คำเพียร พาดำเนิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

22 ก.พ. 2566, 13:24
พระครูศรี ปริยัตโสธร

ทรงหายจากอาการพระประชวร

23 ก.พ. 2566, 08:37
ผุสรัตน์ หงษ์ศรีเมือง

ขอให้พระองค์ภา ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

23 ก.พ. 2566, 15:08
ปรีชา ศรีซองเชศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

23 ก.พ. 2566, 16:15
นางสาวนัฐวีณ์ มีคุณวิเศษ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันเพคะ

23 ก.พ. 2566, 19:02
พรพิมล สิรวนาราม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 ก.พ. 2566, 12:45
น.สไพบูรณ์ สิงหราช

ขอพระองค์ทรงหายตากพระอาการประชวรและมีพลานามัยที่แข็งแรงในเร็ววันขอทรงพระเจริญ

25 ก.พ. 2566, 12:50
ศศิพร เห็มวิพัฒน์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันค่ะ

28 ก.พ. 2566, 10:36
นางสาวเยื่อน ล้ำเลิศ

ทรงพระเจรฺญ

28 ก.พ. 2566, 13:58
ชลธิชา ประณีจิตต์

ทรงพระเจริญ

28 ก.พ. 2566, 14:50
จิราพร คฤหัส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 ก.พ. 2566, 15:29
น.ส.กันยรัตน์ คันธะรินทร์

ขอให้ปาฏิหาริย์จงเกิดกับพระองค์

1 มี.ค. 2566, 10:17
น.ส รัตน์จิราภรณ์ นิมิตรฤทธิ์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจรฺญ

2 มี.ค. 2566, 11:07
ํธัญญาเรศ จุฑาศรี

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

2 มี.ค. 2566, 13:36
วรารัตน์ บรรทึก

ทรงพระเจริญ

2 มี.ค. 2566, 13:39
ทัษณะนา บรรลือทรัพย์

ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

3 มี.ค. 2566, 09:07
นายพรรณตรี ชมเชี่ยวชาญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 มี.ค. 2566, 09:23
นายธวัชชัย จันทร์แรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 มี.ค. 2566, 10:10
ปิยะวัฒน์ คำบุญ

ทรงพระเจริญ

3 มี.ค. 2566, 11:04
สุนัย ทานาฤทัย

ทรงพระเจริญ

3 มี.ค. 2566, 19:42
นายอาทิตย์ บุญทันเสน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและมีพลานามัยที่แข็งแรง ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรด้วยเถิด

5 มี.ค. 2566, 12:44
นายประทัย จันทะสี

ทรงพระเจริญ

7 มี.ค. 2566, 10:00
นายอภิสิทธิ์ พรหมศร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญหายจากพระอาการประชวน

7 มี.ค. 2566, 10:29
สมศักดิ์ ไกรรักษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

7 มี.ค. 2566, 13:28
นางสาวจิดาภา อินพันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 มี.ค. 2566, 15:38
จ่าเอกมนตรี ผาวงษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 มี.ค. 2566, 15:16
ข้าพเจ้า นาย ธนากกรณ์ เสนจันทร์ฒิไชย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

11 มี.ค. 2566, 17:49
ฐาวรี ขันสำโรง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันเพคะ

12 มี.ค. 2566, 07:23
นางสาวพรทิพย์ ค่ากำไร

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

13 มี.ค. 2566, 10:37
น.ส.ขวัญสุดา จันทรมาศ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

13 มี.ค. 2566, 17:57
อริยกร ชนะชัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 มี.ค. 2566, 11:35
ญาณิศา บุตรแก้ว

ทรงพระเจริญ

14 มี.ค. 2566, 18:10
นางสาวนิภากร ศรีจันดา

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

15 มี.ค. 2566, 09:44
บุญเพ็ง สิทธิวงษา อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอจงทรงหายจากอาการพระประชวร

16 มี.ค. 2566, 09:53
นางสาวตรีระรัตน์ อุดสัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16 มี.ค. 2566, 12:59
นางธิตินันท์ รุณทอง

ขอให้พระองค์ภาฯทรงมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วพลันด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

16 มี.ค. 2566, 13:43
อดิเทพ สุกุล

พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรือง เจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวยเลอค่าด้วยผ้าไหม

17 มี.ค. 2566, 03:52
วัฒนะ ภูเงินขำ

ทรงพระเจริญ

17 มี.ค. 2566, 10:12
นางศิริพร ไขระวิ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร

17 มี.ค. 2566, 10:31
นายอรชุน ชิณหงส์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

20 มี.ค. 2566, 10:14
สนอง กายจ

ขอให้หายประชวร

20 มี.ค. 2566, 13:12
ไพรมณี แก้วสีขาว

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

20 มี.ค. 2566, 19:56
วรินทร ทัสชม

ขอพระองทรงพระเจริญ

21 มี.ค. 2566, 18:42
วิลัย สุตะโท

ขอให้จงหายจากการประชวรและมีพลานามัยที่สมบรูณ์และแข็งแรงในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

22 มี.ค. 2566, 07:57
นายรุ่งโรจน์ มณีกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 มี.ค. 2566, 09:01
นางสาวแสงอรุณ ไทยแท้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 มี.ค. 2566, 09:25
นางนัฏฐิกา ข่าขันมะลี

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน กลับมามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

22 มี.ค. 2566, 10:28
นางสาวดวงจิตต์ จันทาทอง

ขอทรงพระเจริญ

22 มี.ค. 2566, 10:3